Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และที่ปรับปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

  

คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

  

คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

 

แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

Copyright © 2017 สำนักนโยบายและระบบคุณภาพ@PAT Rights Reserved.